TC Den Otter – Clubreglement

Artikel 1: Toegang tot de club

TC Den Otter is een privéclub die haar activiteiten ontplooit in de vorm van een V.Z.W.  De V.Z.W. telt effectieve leden en toegetreden leden.  Het clubreglement geldt zowel voor de effectieve leden als voor de toegetreden leden.  Wanneer hieronder in dit reglement over “leden” of “de leden” wordt gesproken, worden zowel de toegetreden leden als de effectieve leden bedoeld.

De Club is enkel toegankelijk voor de leden van VZW TC Den Otter.

Uitzonderingen hierop zijn devolgende:

 1. Tijdens een door de club ingerichte competitieve activiteit (zonder beperking: interclub, tornooi, beker Claus, Kids Tour) zijn spelers van andere clubs en toeschouwers eveneens toegelaten welkom op de club.
 2. Gastspelers uitgenodigd door spelende leden van TC Den Otter zijn evenzo toegelaten op de club, in zoverre de bepalingen van artikel 6 worden nageleefd. (Zie artikel 6: Gastspelers)
 3. Familie of vrienden van leden van TC Den Otter na aanvraag per email via bestuur@tc-denotter.be en bijhorende goedkeuring per kerende email.

Artikel 2: Lidmaatschap bestaande leden TC Den Otter

2.1 Alle leden van TC Den Otter verklaren kennis te hebben genomen van het clubreglement en verbinden zich er toe dit na te leven.

2.2 Spelend lidmaatschap

Reeds aangesloten spelende leden kunnen hun lidmaatschap jaarlijks verlengen door zich via de site van Tennis Vlaanderen opnieuw in te schrijven in de loop van de maand januari en het voor dat seizoen betreffende lidgeld over te maken op de rekening van TC Den Otter voor het einde van de maand januari. Het bedrag van de lidgelden wordt per email aan de leden kenbaar gemaakt en kan eveneens op de website www.tc-denotter.be geraadpleegd worden.

Spelende leden dienen een digitale pasfoto te bezorgen volgens de instructies van de club.

Het bestuur kan de lidgelden, zonder hiervoor verantwoording af te leggen, jaarlijks aanpassen.

Spelende leden kunnen opteren voor een individueel clubabonnement of een familie clubabonnement. Om onder de vorm van familie clubabonnement in te schrijven dienen de leden op het moment van inschrijving deel uit te maken van hetzelfde gezin en officiëel op hetzelfde adres woonachtig te zijn.

Reeds aangesloten spelende leden die hun inschrijving en de bijhorende betaling niet volbracht hebben voor het einde van de maand januari van het betreffende jaar van lidmaatschap hebben geen garantie op lidmaatschap. Een bestaand reeds aangesloten spelend lid dat zijn of haar lidmaatschap toch wenst te hernieuwen na einde januari van het betreffende jaar dient hiervoor eerst de goedkeuring van het lidmaatschap aan te vragen per email via bestuur@tc-denotter.be.

Spelende leden die zich hebben ingeschreven met een individueel clubabonnement en zich voor aanvang van het seizoen (dit is uiterlijk op 30 April) blesseren waardoor zij gedurende het volledige seizoen niet kunnen spelen, zullen aanzien worden als steunend lid voor het betreffende jaar. Zij betalen voor het betreffende jaar dan het lidgeld als steunend lid, aangevuld met de bijdrage die de club dient te betalen aan Tennis Vlaanderen. (Voor het jaar 2020 bedraagt dit 35 EUR als steunend lid en 16.38 EUR bijdrage Tennis Vlaanderen, aldus een totaal van 51.38 EUR voor 2020) Het verschil in lidgeld als spelend individueel lid en het de som van het lidgeld als steunend lid en de bijdrage aan Tennis Vlaanderen wordt, mits vertoon van een medisch attest met betrekking tot en duurtijd van de blessure en revalidatie, als korting gegeven op het lidmaatschap van het daaropvolgende jaar.  Onder geen beding kan dit verschil teruggevorderd worden van de club indien het lid in het daaropvolgende jaar geen lid meer wenst te worden.

Alle leden kunnen zich opnieuw inschrijven voor het eerstvolgende speeljaar, tenzij het betreffende lid in het voorgaande jaar werd uitgesloten van VZW TC Den Otter volgens artikel 9 van het clubreglement.

2.3 Steunend lidmaatschap

Reeds aangesloten steunende leden kunnen hun lidmaatschap jaarlijks verlengen door een email te sturen naar bestuur@tc-denotter.be en het voor dat seizoen betreffende lidgeld over te maken op de rekening van TC Den Otter voor het einde van de maand februari. Het bedrag van de lidgelden wordt per email aan de leden kenbaar gemaakt en kan eveneens op de website www.tc-denotter.be geraadpleegd worden.

Artikel 3: Lidmaatschap nieuw spelend of steunend lid TC Den Otter

3.1 Eénieder kan zich kandidaat spelend of steunend lid stellen van TC Den Otter. Zulke kandidaat leden verklaren kennis te hebben genomen van het clubreglement en verbinden zich er toe dit na te leven.

3.2 Kandidaat leden sturen hun kandidatuur per email aan bestuur@tc-denotter.be met vermelding van naam, adres, geboortedatum, rijksregisternummer, e-mailadres waarvan de club gebruik mag maken en de keuze van spelend of steunend lidmaatschap. In het geval het lid reeds aangesloten is op een andere club dient de naam van de club doorgegeven te worden.

3.3 Elk kandidaat lid zal zijn of haar kandidatuur ondersteunen met het peter en meterschap van reeds aangesloten leden. Verder engageert elk kandidaat lid zich om minstens 1X in het seizoen van aansluiting de vrijwillige baruitbating op zich te nemen samen met zijn of haar peter en meter.

3.4 Om voldoende speelgelegenheid te garanderen aan de aangesloten leden bepaalt het  bestuur van VZW TC Den Otter, zonder hierover verantwoording af te moeten leggen en met gewone meerderheid,  hoeveel en welke kandidaturen aanvaard worden als spelend of steunend lid.

3.5 Het bestuur zal de kandidaat leden in de loop van de maand februari op de hoogte brengen indien de kandidatuur aanvaard is. Het kandidaat lid zal vervolgens een uitnodiging tot betaling van het lidgeld ontvangen van de club. Het lidmaatschap is pas volledig indien het lidgeld overgemaakt is, en dit uiterlijk voor einde februari van het betreffende jaar. Nieuwe leden worden tevens uitgenodigd op de nieuwe leden vergadering voor aanvang van het seizoen, waar de werking en eigenheid van de club wordt toegelicht.

3.6 Nieuwe leden waarvan de kandidatuur werd goedgekeurd en die in clubverband voor TC Den Otter wensen uit te komen dienen zelf hun transfer aan te vragen bij Tennis Vlaanderen voor 15 januari van het betreffende jaar. Het aanvragen van een transfer naar TC Den Otter bij Tennis Vlaanderen geeft geen recht op lidmaatschap.

Artikel 4: Gebruik terreinen door leden

4.1 Het gebruik van de terreinen van TC Den Otter is, na reservatie (zie artikel 5: vrije terreinreservatie) , voorbehouden aan de spelende leden die hun lidgeld betaald hebben.

4.2 De terreinen zijn per definitie opengesteld voor de spelende leden in de maanden april tot en met september. De exacte opening van het tennisseizoen wordt door het bestuur bepaald in functie van de bespeelbaarheid van de terreinen en per email en op de website kenbaar gemaakt aan de leden.

4.3 Het bestuur behoudt zich steeds  het recht voor de terreinen te sluiten ingeval  de staat van de terreinen geen tennis toelaat. ( weersomstandigheden, overmacht, andere )

4.4 De speeltijd is vastgesteld op 1 uur. Op het einde van elk uur moet het terrein geveegd of gekeerd worden en ter beschikking zijn van de volgende spelers.

4.5 De tennisterreinen mogen enkel met aan de ondergrond aangepast tennisschoeisel betreden worden.

4.6 In geval van droogte dienen de terreinen bij aanvang van elk uur door de spelers gesproeid te worden.

4.7 Drank en andere verpakkingen of afval dienen door de spelers op het einde van het uur in de daartoe bestemde vuilnisbakken gedeponeerd te worden.

4.8 Het bestuur kan terreinen reserveren waardoor deze niet beschikbaar zijn voor spelende leden. In volgorde van prioriteit hebben volgende activiteiten voorrang op vrije reservaties:

 1. Interclubwedstrijden
 2. Open tornooi
 3. Tennislessen georganiseerd door de club in samenwerking met C’MON Tennis Academy
 4. Clubkampioenschappen (enkel, dubbel)
 5. Ontmoetingen met andere tennisclubs
 6. Clubavonden of andere activiteiten georganiseerd door de club

Met uitzondering van het open tornooi streeft het bestuur er steeds naar, zonder garantie, om telkens minstens 1 terrein ter beschikking te houden van de spelende leden voor vrije reservaties.

Artikel 5: Vrije terreinreservatie

5.1 De spelende leden kunnen een terrein reserveren door hun naamplaatje aan te brengen op het daarvoor voorziene reservatiebord. Dit kan in de chalet indien deze geopend is, anders op het reservatiebord buiten aan de ingang van de chalet. Om ook te kunnen reserveren wanneer de chalet gesloten is worden de spelende leden gevraagd om hun kaartje niet in de chalet achter te laten.

5.2 Een geldige reservatie kan enkel gebeuren aan de hand van de lidkaart van het betreffende seizeoen. Deze kan enkel door het spelend lid zelf gehangen worden. Het is met andere woorden niet toegestaan om de lidkaart voor een andere speler aan te brengen, te verhangen of te verwijderen.

5.3 Alleen leden die op de club aanwezig zijn en er aanwezig blijven tussen het moment van reservatie en de aanvang van het gereserveerde uur, kunnen een terrein reserveren.

5.4 Spelende leden die hun kaartje vrijwillig wegnemen voor de aanvang van het speeluur kunnen dit maar terugplaatsen voor het uur dat daarop volgt.

5.5 Wanneer de terreinen druk bezet zijn, dient er bij voorkeur en in overleg dubbel gespeeld te worden.

5.6 Er kan slechts voor 1 speeluur worden gereserveerd. Om alle spelende leden voldoende speelgelegenheid te geven, kunnen spelende leden die aan het tennissen zijn pas opnieuw reserveren na afloop van de vorige reservatie. Zij dienen tevens voorrang te verlenen aan spelende leden die het voorgaande uur niet gespeeld hebben.

Artikel 6: Gastspelers

6.1 Alle gastspelers van TC Den Otter verklaren kennis te hebben genomen van het clubreglement en dit na te leven.

6.2 Elk spelend lid mag maximaal drie maal per seizoen een gastspeler of -speelster uitnodigen om telkens 1 uur te spelen op TC Den Otter.

6.3 De uitgenodigde speler of speelster is niet verzekerd door TC Den Otter en bijgevolg kan TC Den Otter niet aansprakelijk gesteld worden voor gebeurlijke ongevallen of kwetsuren. Het uitnodigende lid dient de gastspeler of gastspeeltster hiervan op de hoogte te brengen.

6.4 Een niet-lid kan maximum 3 maal uitgenodigd worden in hetzelfde seizoen.

6.5 Inschrijving in het gastenboek:

 1. Indien de chalet niet geopend is zorgt het uitnodigende spelende lid voor aanvang van het speeluur voor de inschrijving van de gastspeler op de lijst van gastspelers die in de inkomhal uithangt. Het uitnodigende spelende lid zal 10 (tien) EURO betalen aan de club, of door overschrijving op het rekening nummer van TC Den Otter of door betaling in de chalet de eerstvolgende keer deze geopend is.
 2. Indien de chalet geopend is, geeft het uitnodigende spelende lid de naam van de gastspeler door aan de baruitbater die vervolgens het gastenboek invult. Voor aanvang van het speeluur betaalt het uitnodigende spelende lid 10 (tien) EURO aan de baruitbater.

6.6 De gastspeler ontvangt een kaartje met de vermelding “gastspeler” en ondertekent het clubreglement. Het uitnodigende lid dient dit op het reserveringsbord aan te brengen.

Artikel 7: Chalet

7.1 De chalet is een deel van de privéclub TC Den Otter en bijgevolg enkel toegangkelijk voor leden, behoudens de uitzonderingen vermeld in Artikel 1.

7.2 Het bestuur is vrij om de openingsuren van de chalet te bepalen.

7.3 Het is leden niet toegestaan achter de toog of in de keuken te komen. Uitzonderingen hierop zijn de leden die op dat moment de vrijwillige baruitbating verzorgen, leden die op dat ogenblik deel uitmaken van de kookploeg en bestuursleden.

7.4 De baruitbating wordt zoveel mogelijk op vrijwillige basis gedaan door clubleden. Alle leden worden gevraagd om minstens 1x per seizoen de vrijwillige baruitbating op zich te nemen.

7.5 Elk lid dient na verbruik de lege glazen en kopjes terug aan de bar te bezorgen.

7.6 Debetcard:

 1. Betalingen in de chalet door leden gebeuren aan de hand van de TC Den Otter Debetcard. Niet leden kunnen betalen via Bancontact.
 2. Elk lid krijgt door de club kostenloos een debetcard van TC Den Otter ter beschikking gesteld.
 3. Het opladen van de debetcard kan in schijven van 20  EURO via self banking of in schijven 5 EURO van via de Bancontact terminal op de club. Cash betalingen zijn niet mogelijk.
 4. Leden kunnen bestellen zolang de debetcard een positief saldo heeft. Indien het saldo ontoereikend is, dient het lid het saldo op zijn of haar debetcard terug op te waarderen alvorens te kunnen bestellen.
 5. Bij verlies van deze kaart dient het lid de club hiervan op de hoogte te brengen per email via bestuur@tc-denotter.be. De club zal de kaart op dat moment blokkeren en het lid per kerende email op de hoogte brengen van het resterende saldo op de betreffende debetcard. Een nieuwe kaart met het resterende saldo op het moment van blokkering wordt aan het lid ter beschikking gesteld tegen vergoeding van 5 (vijf) EURO. Indien het lid geen nieuwe kaart wenst te bestellen zal het saldo op een door het lid aangegeven rekening worden overgemaakt.
 6. Voor ploegen die in competitieverband aantreden kan de ploegverantwoordelijke voor de betreffende speeldag een TEAM-debetcard verkrijgen bij de baruitbaters. Deze TEAM-debetcard laat een negatief saldo toe. De ploegverantwoordelijke dient op het einde van de dag deze TEAM-debetcard af te rekenen bij de baruitbaters.

Artikel 8: Tennislessen

8.1 TC Den Otter besteedt de tennislessen en kampen exclusief uit aan VZW C’MON Tennis Academy. Leden die tennisles nemen (in groep of individueel) of een tenniskamp volgen voltrekken deze transactie met C’MON Tennis Academy waarbij TC Den Otter geen betrokken partij is en bijgevolg ook niet aansprakelijk gesteld kan worden bij eventuele geschillen.

8.2 Het aantal voor les beschikbare terreinen wordt door het bestuur bepaald zonder dat het bestuur hiervoor verantwoording dient af te leggen.

8.3 Men kan enkel tennisles volgen bij C’MON Tennis Academy en deze laten plaatsvinden op TC Den Otter in geval men spelend lid is op TC Den Otter.

8.4 Het is leden niet toegestaan om les te nemen op TC Den Otter van een tennisleraar die niet verbonden is aan C’MON Tennis Academy.

8.5 Spelende leden zijn tijdens het nemen van les of deelname aan een tenniskamp verplicht om hun lidkaart op het reservatiebord te hangen gedurende het betreffende lesuur of kamp.

Artikel 9: Niet naleven clubreglement – uitsluiting van toegetreden leden

Spelende of steunende leden die één of meerdere bepalingen van dit reglement niet naleven of meer in het algemeen, die zich niet gedragen als een normaal zorgvuldig persoon/lid, kunnen door één van de bestuursleden van VZW TC Den Otter de toegang tot de clubinfrastructuur geweigerd worden of ontzet worden uit de clubinfrastructuur.  Indien er geen bestuurslid van VZW TC Den Otter aanwezig is, kunnen de bestuurders van VZW TC Den Otter deze bevoegdheid overdragen aan een lid van het dagelijks bestuur.

Bovendien kan het bestuur één of meerdere maatregelen opleggen die het nodig acht wanneer een lid het clubreglement schendt of zich niet gedraagt zoals verwacht kan worden van een normaal, zorgvuldig lid van een sportvereniging, tot eventuele uitsluiting van de club toe of tot weigering van het lidmaatschap voor het volgend jaar.  De beslissing tot uitsluiting of weigering dient bij unanimiteit door het bestuur genomen.

Artikel 10: Overige

In alle gevallen die niet in dit reglement voorzien zijn, bepalen en beslissen de bestuurders van VZW TC Den Otter waarbij zij steeds het algemeen belang van de club in acht moeten nemen.

TC DEN OTTER VZW                       BTW BE0412.097.471                 TEL: +32 (0)3 383 31 22
Liersebaan 39                                Ond. Nr: 0412.097.471                  www.tc-denotter.be
2980 Zoersel                                 Fintro: BE71 1431 0121 6369           bestuur@tc-denotter.be